,

നിയമം പാലിക്കാതെ കണ്ടപ്പോൾ യുവാവ് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പോലീസും പ്രതീക്ഷിച്ചുകാണില്ല


ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പോലീസും നിയമവും എല്ലാം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ മണ്ടയിൽ കുതിരകയറാൻ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പണക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നതും മാറുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥത . നാട്ടിലെ നിയമം നാല് വിധത്തിലാണ് ഭരിക്കുന്നവർകൊന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറ്റൊന്ന് പണക്കാർക്ക് വേറൊന്ന് നാലാമത്തെ ത് സാധാരണക്കാർ അവർക്ക് മാത്രമാണ് പിഴയും ശിക്ഷയും.ആരാണെന്നും നോക്കരുത് വേണ്ടാത്തത് കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കണം ഇതെല്ലാം ആരും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങെനെ ശീലമാക്കി അതുകൊണ്ടാണ്. ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങണം .പണം ഉള്ളവൻ പിടിപാട് ഉള്ളവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവർക്ക് ഒന്നും ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല.. സാധാരണക്കാരൻ ആണ് എന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്..

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *