,

അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്…ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ


അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്…ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അധികാരികൾക്ക് വേണേൽ കണ്ണടച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഉഴപ്പ് കാണിക്കാൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു കണ്ണടച്ച് ഇരുന്ന് ചുറ്റും ഇരുട്ടാക്കുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം പരിപാടി ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ..ആ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ഈ വാർത്ത എങ്ങനെ സഹിക്കും. അധികാരികൾ.ഇതു പോലെ കാണിക്കുമ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ട് നിങ്ങളുട വീട്ടിൽ ആണ് ഒരാളെ കാണാതെ ആയാൽ ഇത്‌ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം..

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *