,

മൂന്ന് തവണയായി 140 കിലോ ഭാരം; ഫിറ്റ്നസ് വീഡിയോയുമായി പൃഥ്വിരാജ്


140 കിലോ ഭാരം മൂന്ന് തവണയായി എടുത്തുയർത്തി പൃഥ്വിരാജ്. പൃഥ്വിരാജ് എടുത്തു ഉയര്‍ത്തുന്നത് 140 കിലോ ഭാരമാണ്. ഒന്നല്ല മൂന്നു തവണയായി അത് ആവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിന്റെ ആറാമത് ആവർത്തി ആണ് നിങ്ങൾ ചുവടെ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജിം ഉള്ള പൃഥ്വിരാജ് ഇതിനുമുമ്പും ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *