,

ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, കൂടുകാരൻ തന്ന പണിയാണ്, മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ലൈവിൽ


യൂട്യൂബിൽ വൈറൽ ആകാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണ് ഇതൊക്കെ..കൂട്ടുകാരന്റെ മരണം തമാശ ആയിട്ട് പോലും പറയാൻ തോന്നുന്നവനെ എങ്ങനെ? എന്റെ, ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നു ??… ഏത് frnd ആണേലും നിശ്ചിത അകലം keep ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ… ഇതിൽ അപ്പുറവും കാണിക്കും.മരണത്തിനു ശേഷം മനുഷ്യൻ നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്ന പലരും ഉണ്ട് അത് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുംബോൾ അവൻ നല്ലതു ചൈയ്തതിനെ പ്രശംസിക്കുകയും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മരണശേഷമാണ് അതാണ് സത്യം

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *