,

പല്ലി പാറ്റ മുതലായവ വീട്ടിലല്ല പരിസരത്തുപോലും വരില്ല


യ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. തറ തുടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കർപ്പൂരം പൊളിച്ചു കലക്കിയാൽ മതി മുഴുവൻ നല്ല സുഗന്ധം പരത്തുകയും പ്രാണികൾ വരാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. പല്ലി പാറ്റ മുതലായവ വീട്ടിലല്ല പരിസരത്തുപോലും വരികയുമില്ല. തറ തുടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം പുൽത്തൈലം എടുത്തു നേർപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ തറ നല്ലരീതിയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങാൻ തറ തുടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്പം വിനാഗിരി മതി തിളങ്ങുകയും ചെ

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *