,

ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല മത്സരിക്കാൻ ആരെയും മാറ്റിനിർത്തിയിട്ട് എനിക്കൊരു സീറ്റ് വേണ്ട


നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തതിന് വളരെ നന്ദി’ ഇലക്ഷന് നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ തീർച്ചയായും മങ്ങല്‍ വരും എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇദ്ദേഹം മൂലം ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്… നാവിനു എല്ല് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പല ആരോപണവും പറയും അത് കണ്ട് പേടിച്ച് നിൽക്കരുത്,, അവർക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആണ്. പക്ഷെ അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആയിട്ടല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെതായ തീരുമാനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ വേറെ ലെവൽ അല്ലെ ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ ആവരുത്…

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *