,

പല മക്കളും ചെയ്യാത്തത് ഈ മകൻ ചെയ്തു കണ്ടു…ഭാഗ്യം ചെയ്ത അമ്മ…ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിച്ച മകൻ


പല മക്കളും ചെയ്യാത്തത് ഈ മകൻ ചെയ്തു കണ്ടു…ഭാഗ്യം ചെയ്ത അമ്മ…ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിച്ച മകൻ, ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ആ മകൻ ഈ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമ ആക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ അമ്മയെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കണം എങ്കിൽ ആ അമ്മ അതിന്റെ 100 ഇരട്ടി ആ മകന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും.. പ്രായമാകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ വാശി കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികളെപ്പോലെ നാം തിരിച്ചറിയുക ആ ഉമ്മ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്പാദ്യം ആ മകനാണ്. ഇതുപോലുള്ള മകനായി എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാലം ഉമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം. ലോകത്ത് പെണ്ണിനെക്കാളും പൊന്നിനേക്കാളും വലുതായി പലതും ഉണ്ടങ്കിലും… അമ്മയെക്കാൾ വലുതായി വേറെ ഒന്നുമില്ല.. ഇത്രയും പ്രായമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികവും അല്ലാതെയും ഒക്കെ യായി പല പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അതെല്ലാം മറന്ന് ആ ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്‌ നോക്കു. ചിലതെല്ലാം ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%