,

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടി വാഹനത്തെക്കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു


എല്ലാം നാട്ടിലുമുണ്ട് കുട്ടികളെ തട്ടി കൊണ്ട് പോകുന്ന ശവങ്ങൾ .എന്നിട്ട് ഇ കുട്ടികളെ പിടിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് എന്ന ഒരു ന്യൂസ്‌ പോലും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്താണ് ഇവരെ പിടി കൂടാൻ പറ്റാത്തത്.. മറിച്ചു ഹെൽമെറ്റ്‌ ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചാലും, സീറ്റ്‌ ബെൽറ്റ്‌ ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചാലും, വണ്ടിക് സ്പീഡ് കൂടിയാലും വീട്ടിലേക് പോസ്റ്റ്‌ വഴി പിഴ വരുന്നതിന് ഒരു കുറവുമില്ല. ഇവരെ പോലെ നീചമാരായ കള്ളമാരെ പിടിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം പോലും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരും. അവിടെയും ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓരോന്ന് കേൾക്കും.നമ്മൾ ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയും. അവനവൻറെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴേ അതിൻറെ വില അറിയൂ.എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യുക. കുട്ടികളോടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാവരും

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%